Legacy

Metoder/Case

Legacy metoder

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022

Ett arbete med att skapa långsiktiga, positiva effekter tillsammans med Göteborgs 400-årsjubileum.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare nternational Forum är ett av världens främsta hälsomöten, vars mål är att bidra till ökad kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. Mötet har också ett tydligt befolknings- och samhällsperspektiv, med starkt fokus på ett främjande, förebyggande hälsoarbete och samskapande med invånare och patienter. Temat för konferensen i Göteborg 2022 var “Creating Tomorrow Today”. Ett del-tema var ’’Population and Public Health’’ – alltså hälsa i befolkningen.

Göteborgs 400-årsjubileums Fokusår hälsa Fokusår Hälsa 2022, som är en del av Göteborgs 400-årsjubileum, syftar till att skapa uppslutning kring ett gemensamt tema för att tillsammans skapa en ännu bättre stad. Temat inbegriper alla delar i hälsoperspektivet; inkludering, livsstil, sysselsättning, kultur, psykisk hälsa med flera. Temat spänner över hela livscykeln; ”Hela kroppen, alla sinnen, hela livet”.

Före

Inför International Forum initierade Göteborg & Co ett samarbete mellan staden och kongressens strategiska partners: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Västra Götalandsregionen, Region Jönköping och Region Kronobergs län. Syftet var att undersöka möjligheterna att ta vara på konferensens starka hälsofrämjande spår och bidra till bättre hälsa i befolkningen, genom ett samskapande av hälsofrämjande aktiviteter. Det skulle då kunna ske inom ramen för Göteborgs 400-årsjubileum och Fokusår Hälsa 2022. Initiativet emottogs med stor entusiasm och följdes av ett flertal kreativa möten. För International Forum gick det att identifiera ett par tydliga teman kopplat till visioner, mål och programinnehåll. Det som enklast och bäst gick att synkronisera med Fokusår hälsa var: Hälsofrämjande arbete: Hälsa i befolkningen, person- och familjecentrerad hälsa och vård, psykisk hälsa samt unga och äldres behov.

Inblandade aktörers mål och visioner kopplat till temat

British Medical Journal (BMJ) och Institute for Healthcare Improvement (IHI), är arrangörer av International Forum. I sin Impact Report beskriver BMJ, hur viktigt partnerskap med patienter och allmänheten är, för ökad kvalitet, säkerhet och hållbarhet i vården. IHI arbetar för att alla, världen över, ska ha den bästa möjliga hälsan och få den bästa möjliga vården. Arrangörernas mål med International Forum är att förbättra utfall för patienter och samhällen. Sveriges nationella folkhälsomål handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Göteborgs stads övergripande folkhälsomål är att minska hälsoskillnader och att alla göteborgare ska ha bästa möjliga hälsa. Alla människor ska kunna öka och förbättra sin hälsa vilket skapar en positiv utveckling av folkhälsan generellt.

Frågor som behövde besvaras i arbetet var:

• Hur knyter vi bäst ihop arrangörernas visioner med mötet, med vad destinationen vill uppnå?
• Vilka är de långsiktiga effekterna vi vill uppnå? Vem är målgruppen och hur vill vi att de ska påverkas?
• Vilka kortsiktiga effekter kan leda dit?
• Vilka aktiviteter ska skapas, som bidrar till målen?
• Vilka aktörer ska vara inblandade? Vem ska ansvara för vad?
• Beroende på målsättningar och aktiviteter – hur ska de utvärderas, mätas, kommuniceras och av vem?

Syfte och målsättningar

Projektets önskade långsiktiga effekter var en hälsosammare befolkning. Det är dokumenterat svårt för människor att göra stora livsstilsförändringar för att uppnå bättre hälsa. Därför skulle projektet inspirera både invånare och delegater att ta små steg mot en hälsosammare livsstil, genom ett samskapande av aktiviteter. 400-årsjubiléet skulle samtidigt kunna erbjuda en plattform för att under konferensdagarna visa upp lokala hälsofrämjande initiativ. Samtliga inblandade parter tar avstamp i att hälsobegreppet är mycket brett. Det var därför också intressant att undersöka vad hälsa betyder för individen.

Under

Följande aktiviteter genomfördes:

• Ett samarbete med Livsstilsverktyget, framtaget av forskare på Göteborgs universitet. Livsstilsverktyget tillgängliggörs inom ramen för en stor forskningsstudie. Regelbundet användande av verktyget ska göra det lättare att prioritera hälsan i vardagen. Målet är att verktyget ska få bred tillämpning i folkhälsoarbetet. Forskningsgruppen skapade, i och med satsningen under International Forum, en särskild göteborgsadress till verktyget. Verktyget marknadsfördes i riktade aktiviteter både mot göteborgare och delegater.

• En pop-up arena i shoppingcentret Nordstan med temat ’Tillsammans för en ännu bättre stad’’ och ’’Hälsa i fokus’’, arrangerades under International Forum. Besökarna hade möjlighet att inspireras och motiveras att ta steg mot förbättrad hälsa genom de tolv hälsofrämjande jubileumsaktörer som fanns på plats, samtidigt som aktörerna fick en chans att visa upp sin verksamhet. Nordstan valdes som arena, då den har ett stort flöde av besökare, från hela Göteborg med omnejd. Livsstilsverktyget marknadsfördes på plats.

• ’’Detta är hälsa för mig’’. En undersökning om vad hälsa innebär för individen, genomfördes bland besökarna i Nordstan. En liknande uppmaning fick delegaterna på International Forum.

• Delegaterna fick möjlighet att delta i en guidad visning av Snabb. Stark. Årsrik, som ställdes ut på Hela stadens galleri i centrala Göteborg. Utställningen, av den brittiska fotografen Alex Rotas, med bilder på elitidrottare över 60 år, ska utmana föreställningar om vad vi kan göra när vi blir äldre och få oss att känna oss mer optimistiska och glada inför denna del av livet. Utställningen visades av AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs Universitet.

• Inom ramen för Göteborgs stads näringslivsstrategiska program, var International Forum ett avstamp efter pandemin för fortsatt samverkan mellan Business Region Göteborg/Move to Gothenburg och Göteborg & Co. Möten ses som ett verktyg att locka spetskompetens till Göteborg. I en gemensam monter under International Forum, presenterades destinationen som en plats att leva på, verka i och besöka.

Fortsättning sid 2

Genom tillgänglighet till Livsstilsverktyget möjliggörs att användare kan prioritera
hälsan i vardagen. Foto: Linda Nordberg/Göteborg & Co.

Hälsan stod i fokus när Göteborgs 400-årsjubileum arrangerade en pop-up arena i Nordstan. Foto: House of Vision/Göteborg & Co.

Projektet har en förankring i flera av FNs globala mål. Det tydligaste är mål 3 ”God hälsa och välbefinnande” där delmålet 3:4 fokuserar på förebyggande insatser och behandling för att minska det antal människor som dör i förtid.

Aktuellt om Legacy